مشاوره و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت ایزو برای شرکت صتایع غذایی گل عسل توسز مهندسین مشاور رکا انجام شد.