اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت ) ISO9001:2008

اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) ISO14001:2004

اخذ گواهینامه اوهساس ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ) OHSAS18001:2007

اخذ گواهینامه HSE ( HSE-MS )

اخذ گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ ( سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ) ISO22000:2005 , HACCP

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ) ISO10002

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۱ ( سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ) ISO10001

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ ( سیستم مدیریت اندازه گیری میزان رضایت مشتریان ISO10004

اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ) ISO/TS29001:2010

اخذ گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ ( سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ) ISO13485

اخذ گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ ( سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ) ISO27001

اخذ گواهینامه ایزو ۲۰۰۰۰ (مدیریت خدمات IT ) ISO20000

اخذ گواهینامه ایزو ۲۸۰۰۱ ( سیستم مدیریت زنجیره تامین ) ISO28001

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی EN16001:2009 و ISO50001

اخذ گواهینامه حلال HALAL

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت مواد غذائی در مراکز عرضه عمده و خرده فروشیها (آژانس ایمنی غذای انگلستان) ( SFBB Safer food Better Business)

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ ( سیستم مدیریت آموزش ) ISO10015:1999

اخذ گواهینامه ایزو ۱۵۱۸۹ ( سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی ) ISO15189

اخذ گواهینامه CE   از اتحادیه اروپا

و سایر گواهینامه های بین المللی ایزو