ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ( ISO9001:2015 ) یک استاندارد عمومی و پرکاربرد ازسری استانداردهای ایزو۹۰۰۰ ( ISO9000 ) میباشد.گواهینامه ایزو۹۰۰۱ درواقع علاوه براینکه پرکاربرد ترین استاندارد ازسری استانداردهای منتشر شده توسط سازمان استاندارد جهانی میباشد بعنوان یک استاندارد پایه جهت سایر استانداردها نیز میباشد. عنوان گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد . استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ازجمله استاندارد هایست که چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت و هرویرایشی نسبت به ویرایش قبلی تکمیل تر و کاربردی تر شد.استاندارد ایزو ۹۰۰۱ از استاندارد سری ۹۰۰۰ بااستفاده ازاستانداردهای مرتبط بااستاندارد تضمین کیفیت و همچنین استاندارد ملی کشور انگلستان تقریبا ازسال ۱۹۷۸ میلادی مطرح گردید تااینکه برای اولین بار درسال ۱۹۸۷ درسازمان استاندارد جهانی تحت عنوان سیستم تضمین کیفیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. کمیته TC176 که مسئولیت تهیه و تدوین استاندارد ISO9001 رابرعهده داشت باتلاش بیشتر و رفع نواقص موجوددر پیش نویس مربوطه بامحوریت و تمرکز برکنترل کیفیت و کشف مشکلات کیفی توانست درسال ۱۹۸۷ اولین پیش نویس نهایی راتدوین و منتشر نماید. پیش نویس ISO9001 بارفع نوافص موجود بالاخره درسال ۱۹۹۴ پس ازرای گیری اعضاء تحت عنوان سری استانداردهای سیستم تضمین کیفیت سری ISO9001:1994 و ISO9002:1994 منتشر شد. منظور ازسری ISO9000 وجود چند استاندارد باشماره ISO9001 و ISO9002 و ISO9003 و ISO9004 بود. درویرایش ۱۹۹۴ سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزوبه دودسته تقسیم میشدند. یک دسته ازآنهاییکه خدمات ویا محصولات خودرا هم طراحی و هم اجرا میکردند بایستی گواهینامه ISO9001 میگرفتند و یک دسته دیگرکه طراحی نداشتندو فقط اجرا میکردند ،  بایستی گواهینامه ISO9002 میگرفتند. ISO9003و ISO9004 بعنوان تعاریف و راهنما استفاده میشدند و قابلیت صدور گواهینامه راندارد. درسال ۲۰۰۰ استاندارد ایزو۹۰۰۰ مورد بازنگری قرارگرفت و پس ازاعمال تغییرات تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت منتشر شد. همچنین مبحث ISO9001 و ISO9002 درهم ادغام و فقط تحت عنوان ISO9001 مطرح شد. یعنی دیگر گواهینامه ایزو۹۰۰۲ قابلیت صدور نداشت و فقط گواهینامه ISO9001 صادر میشد.ازآنجاییکه مدرک ایزو۹۰۰۱ (مدرک ISO9001 ) دربین تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتی باسرعت زیاد رو به رشد بود، لذا بعنوان مهمترین استاندارد مورد ارزیابی مشاوران و کارشناسان قرار گرفت و معایب و محاسن آن مشخص میشد. بدلیل همین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مجدد درسال ۲۰۰۸ مورد ویرایش قرار گرفت و تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 منتشر شد. درویرایش ۲۰۰۸ مشتری مداری و رضایت مشتری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. استاندارد ISO9001 ازسال ۲۰۰۸ تاسال ۲۰۱۵ مورد استفاده قرار گرفت و درتاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ بااعمال تغییرات و بااهداف کاهش کاغذ بازی ، واقع بینانه بودن نسبت به محیط کسب و کار ، افزایش رضایت مشتری ، برنامه ریزی استراتژی و…. مجدد ویرایش و منتشر شد.هم اکنون استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ( ISO9001:2015 ) توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و همچنین طرفهای بدون سازمانی و یاحتی مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه ISO9001:2015 (گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ) صادر شود.یادآوری میگردد استاندارد ISO9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پایه محسوب میگردد و جهت اخذ سایر گواهینامه های ایزو مانند ISO14001 و OHSAS18001 بایستی ابتدا ISO9001 پیاده سازی گردد.

سازمان های دولتی
سازمان ها و شرکت های خصوصی
شرکت های تولیدی و شرکت های بازرگانی
مراکز آموزشی و آموزشگاه ها
مشاوران سیستم های مدیریتی

 این سوال همواره درذهن متقاضیان گواهینامه ایزو جای دارد. جهت اطلاع ازاصالت گواهینامه ایزو موارد زیررا کنترل نمایید. نام وبرند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ( معمولا در بالای گواهینامه درج می گردد ) رامشخص نمایید.سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رابازدید کرده و نام صادر کننده گواهی نامه (ISO )  رامطابق با لسیت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو مندرج درسایت تطبیق دهیدنام و برند مرجع صادر کننده بایستی دقیقاً همان نامی باشدکه درلیست مندرج درسایت آمده یعنی نام کامل و یامثلاً بدون مخفف شده بطور مثال اگر نام مندرج درسایت کیفیت تکنیک برتر هست بایدبرند صادر کننده هم دقیقاًروی گواهینامه همین باشد نه القابی مانند QTB (مخفف همین سه کلمه ) و غیرهتاریخ اعتباردهی شده ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درهمان لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو موجود میباشد. کنترل نماییدکه تاریخ روز نگذشته باشد.وب سایت رسمی مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( البته پس از حصول اطمینان از درست بودن آدرس اینترنتی وب سایت رسمی موسسه صادر کننده گواهینامه ایزو) راکنترل کرده ونام شرکت خودبه همراه کد انحصاری مندرج درداخل گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) )رارویت و کنترل نمایید.کنترل تاریخهای صدور گواهینامه ایزو و انقضاء اعتبار گواهینامه ایزو