گواهی نامه ایزو ارزان و فوری ازآنجا باب شدکه شرکتها جهت مناقصات اقدام کردند و کارفرماها جهت مناقصات ازآنها درخواست گواهی ایزو کردندو شرکتهای مشاوره همچون شرکت مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات انواع گواهینامه ایزو را بااستفاده ازتجربیاتش تهیه کرد واین مستندات راکه شامل مستندات پیاده سازی انواع سیستمهای مدیریتی هست درون فضای مجازی نشر داد و همکاران دیگر نیز ازاین مستندات کپی برداری و استفاده کرده ومیکنند. نشر مستندات ایزو بصورت رایگان باعث شده شرکتهای متقاضی ضمن پرداخت نکردن مبلغی بابت مستندات زمانی نیزصرف مستندسازی نکنند وبه گواهینامه ISO فوری و ارزان که دغدغه بسیاری شرکتهای متقاضی میباشد دست پیداکنند.
گواهی ایزو ارزان و فوری بااین احوال ( مستندات آماده دردسترس و حذف هزینه مشاوره جهت مستند سازی و تهیه مستندات ) دیگر دوراز دسترس نیست وشرکت متقاضی میتواند براحتی ودر کمترین زمان گواهینامه ایزو خودرا دریافت کندو با دریافت گواهینامه ارزان و فوری کارخود راراه بیندازند وبدون دغدغه فعالیت کنند ودر مناقصات قدرت نمایی کنند.
گواهی ISO ارزان و فوری امروزه بسیار متقاضی دارد واغلب شرکتهای متقاضی بدنبال گواهینامه ایزو ارزان و فوری هستندو باهمین قصدبا مراجع صادرکننده ایزو ویا مشاوره ایزو تماس میگیرند تااز روند و چگونگی دریافت گواهینامه ایزو ارزان و فوری اطلاعات کافی بدست بیاورند وسریع تربه گواهینامه ISO دست پیدا کنند.
گواهینامه ایزو فوری و ارزان باتوجه بدینکه مستند سازی ، پیاده سازی و همچنین دو ممیزی داخلی و ممیزی ثبت گواهینامع ایزو زمانبر میباشد بایستی تدبیری اندیشیدکه فرآیندهای فوق درکمترین زمان ممکن انجام پذیرد. امروزه باتوجه بدینکه عصر ارتباطات و تکنولوژی میباشدو مشاوران و مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو سریعا بهم متصل شده و براحتی ارتباط میگیرند اخذ گواهینامه ایزو فوری و ارزان براحتی ممکن میباشد. هرچندکه مراجع صادر کننده قدیمی هنوز اصراربه روند قدیم دارندو ثبت و صدور گواهینامه ایزو ازطریق آنها زمانبر میباشداما شرکتهای جوان باتوجه بدینکه بروز میباشندبا بهره وری ازعلم و تکنولوژی وجهت رقابت بارقبای خودشان بااتخاذ تدابیر علمی و لازم صدور گواهینامه ISO رابه یک روز رسانده اند.
مراحل دریافت گواهی ایزو ارزان و فوری بدین منوال میباشد: اول فرم درخواست ایزو جهت متقاضی ارسال میگردد، درگام بعدی سی دی مستندات ایزو دراختیار شرکت متقاضی قرار داده میشود ودرنهایت ممیزی انجام شده و گواهینامه ایزو صادر میشود

شرکت مهندسی رکا برترین مجموعه مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزودر شمال غرب کشور