گواهینامه ایزو ISO و HSE و سایر گواهینامه بین المللی امروزه ازضروریات هرسازمانی میباشد. شرایط و مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ISO ویا HSE ویا CE و یاهر گواهینامه دیگری چیزیست که همه خواستار اطلاع ازآن هستند.
گرفتن انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) شامل گواهینامه ایزو۹۰۰۱ ( گواهینامه ISO9001 ) ، گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ( گواهینامه ISO14001 ) ، گواهینامه اوهساس ۱۸۰۰۱ ( گواهینامه OHSAS 18001 ) ، گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ (گواهینامه ISO22000 ) ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ ( گواهینامه ISO 10002 ) ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ ( گواهینامه ISO 10004 ) ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۱ ( گواهی نامه ISO 10001 ) ، گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ ( گواهی نامه ISO29001 یاهمان ISO/TS 29001 ) و سایر گواهینامه ایزو درتمامی شاخه هاو هرزمینه ایی وهمچنین جهت گرفتن گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS یا مدرک HSE-MS )، گواهینامه IMS ، گواهینامه CE ویاهرگونه گواهینامه بین المللی دیگر نیازبه شناخت استانداردهای مربوطه و ازآن مهمتر تسلط کامل داشتن برموارد حقوقی دارد.
گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) معتبر و مورد تایید موسسه استاندارد نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشد. جهت آموزش اینکه چه گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) وچه گواهینامه بین المللی دیگری مرتبط باصنعت مامیباشد وهمچنین جهت آموزش نحوه گرفتن انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) شامل گواهینامه ایزو۹۰۰۱ ( گواهینامه ISO9001 ) ، گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ( گواهینامه ISO14001 ) ، گواهینامه اوهساس ۱۸۰۰۱ ( گواهینامه OHSAS 18001 ) ، گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ (گواهینامه ISO22000 ) ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ ( گواهینامه ISO 10002 ) ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ ( گواهینامه ISO 10004 ) ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۱ ( گواهی نامه ISO 10001 ) ، گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ ( گواهی نامه ISO29001 یاهمان ISO/TS 29001 ) و سایر گواهینامه ایزو درتمامی شاخه ها ومراحل گام به گام آن بهتراست ازخدمات مشاوره ایی رایگان مرکز اطلاع رسانی شرکت رکا استفاده نمایید.

شرکت مهندسی رکا برترین مجموعه مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزودر شمال غرب کشور