IATF

صنعت خودرو نمونه‌ای از صنایعی است که مجموعه‌ای از ویژگی‌ها مانند محصولات پیچیده، اهمیت بالای کیفی، الزامات ایمنی، بازار گسترده فروش، ضریب اشتغال‌زایی قابل توجه و غیره را همزمان دارا می‌باشد. با در نظر گرفتن تمام ویژگی‌ها، سیستم مدیریت کیفیتی که برای یک مجموعه تولید کننده خودرو و یا قطعات آن گزینش می‌گردد، باید حائز شرایط و الزاماتی باشد که توانایی پاسخگویی به تمامی موارد فوق را دارا باشد. سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته و نیز توجه دقیق به زنجیره‌های تأمین (Supply Chain) و تلاش خودروسازان به ارتقاء تأمین‌کنندگان این صنعت، از دیر باز عاملی برای ایجاد استانداردهای معتبری، همچون QS 9000 و VDA 6.1 بوده است.هدف این استاندارد نزدیک کردن خواسته‌ها و انتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت سازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک بین آن‌ها و خودروسازان است. باتوجه به استقبال گسترده از این استاندارد، هم اکنون دریافت گواهینامه IATF 16949 توسط بسیاری از خودروسازان جهان به عنوان یک الزام مطرح گردیده و حرکت به سوی پیاده‌سازی این استاندارد را می‌توان از گام‌های نخست برای ورود به بازارهای جهانی خودروسازی محسوب نمود. صدور گواهینامه بر اساس استاندارد IATF 16949 توسط TÜV NORD تحت اعتباردهی IATF با اعتبار سه ساله صورت می‌پذیرد

 تمامی تولید کنندگان خودرو میتوانند گواهی ایزو IATF 16949  دریافت کنند.

 این سوال همواره درذهن متقاضیان گواهینامه ایزو جای دارد. جهت اطلاع ازاصالت گواهینامه ایزو موارد زیررا کنترل نمایید.نام وبرند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ( معمولا در بالای گواهینامه درج می گردد ) رامشخص نمایید.سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رابازدید کرده و نام صادر کننده گواهی نامه (ISO )  رامطابق با لسیت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو مندرج درسایت تطبیق دهید. نام و برند مرجع صادر کننده بایستی دقیقاً همان نامی باشدکه درلیست مندرج درسایت آمده یعنی نام کامل و یامثلاً بدون مخفف شده بطور مثال اگر نام مندرج درسایت کیفیت تکنیک برتر هست بایدبرند صادر کننده هم دقیقاًروی گواهینامه همین باشد نه القابی مانند QTB (مخفف همین سه کلمه ) و غیره.تاریخ اعتباردهی شده ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درهمان لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو موجود میباشد. کنترل نماییدکه تاریخ روز نگذشته باشد.وب سایت رسمی مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( البته پس از حصول اطمینان از درست بودن آدرس اینترنتی وب سایت رسمی موسسه صادر کننده گواهینامه ایزو) راکنترل کرده ونام شرکت خودبه همراه کد انحصاری مندرج درداخل گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) )رارویت و کنترل نمایید.کنترل تاریخهای صدور گواهینامه ایزو و انقضاء اعتبار گواهینامه ایزو