استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های محبوب سازمان بین المللی ایزو است که پس از استاندارد ۹۰۰۱ در بسیاری از سازمان ها استقرار یافته است.این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است. الزامات کلی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بر شناسایی عوامل آلوده گننده یا بقول استاندارد جنبه های زیست محیطی است. جنبه ها می تواند در هر عاملی که می تواند تاثیر بر محیط زیست بگذارد وجود داشته باشد که تاثیر جنبه را پیامد می نامند.به عنوان مثال نشر در هوا، رها سازی در آب و استفاده از منابع طبیعی، نمونه ای از جنبه است اما پیامد نشر در هوا مرگ پرندگان می شود، پیامد رها سازی در آب مرگ آبزیان، اثرات سوء بر انسان ها و تخریب سفره های زیرزمینی است. پس همانطور که مشاهده نمودید هر جنبه می تواند دارای چندین پیامد باشد.سازمان هایی که استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ را اجرا و پیاده سازی می نمایند باید جنبه ها و پیامدهای سازمانشان را شناسایی و اندازه گیری نمایند. اندازه گیری عوامل آلاینده مانند گازهای خروجی، پساب ها و … نیز در زمره الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد. استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت زیست محیط می باشد. این استاندارد براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ طراحی شده با این تفاوت که اثرات زیست محیطی آن را بررسی می نماید.این استاندارد روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت های اجتماعی آنها در مقابل زیست محیط بیان می نماید که با اتکا به این الزامات کمترین آسیب به محیط زیست وارد می شود.از جمله مزایای پیاده سازی و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

شناسایی نیازمندیهای قانونی سازمان

شناسایی جنبه ها و خسارتهای احتمالی به زیست محیط

ارزیابی عملکرد در برابر استانداردها و قوانین درون سازمانی

بررسی روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی

شناسایی خط مشی های زیست محیطی در مورد پرسنل و پیمانکاران

مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ به شرح ذیل می باشد:

مرحله اول: شناسایی ساختار کلی پروژه و وضعیت موجود سازمان: هدف از اجرای این مرحله شناسایی وضعیت موجود سازمان و فاصله آن تا اجرای نیازهای ایزو ۱۴۰۰۱. این مرحله قدم های اصلی اجرای ایزو ۱۴۰۰۱ را اعلام می نماید. این مرحله شامل خط مشی مدیریت زیست محیط، شناسایی جنبه هایی از زیست محیط که در سازمان وجود دارد، می باشد.مرحله دوم: بازنگری و تحلیل شرایط سازمان با استاندارد زیست محیط: در این مرحله الزامات سیستم مدیریت زیست محیط به همراه اصلاحات مورد نیاز آن به نحوی که تمامی اجزای ایزو ۱۴۰۰۱ را مورد بررسی قرار دهد بررسی و اجرایی می نماید.مرحله سوم: آماده سازی سازمان جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ : در این مرحله پس از اطمینان از صحت عملکرد سازمان در راستای مدیریت زیست محیط (ایزو ۱۴۰۰۱) و پس از انجام ممیزی نهایی سازمان موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می گردد.

سازمان‌هایی که طرف قرارداد یا مشتریان آن‌ها شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی و عمرانی می‌باشند عموماً از استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ می‌توانند استفاده نمایند.

 این سوال همواره درذهن متقاضیان گواهینامه ایزو جای دارد. جهت اطلاع ازاصالت گواهینامه ایزو موارد زیررا کنترل نمایید.نام وبرند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ( معمولا در بالای گواهینامه درج می گردد ) رامشخص نمایید.سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رابازدید کرده و نام صادر کننده گواهی نامه (ISO )  رامطابق با لسیت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو مندرج درسایت تطبیق دهید. نام و برند مرجع صادر کننده بایستی دقیقاً همان نامی باشدکه درلیست مندرج درسایت آمده یعنی نام کامل و یامثلاً بدون مخفف شده بطور مثال اگر نام مندرج درسایت کیفیت تکنیک برتر هست بایدبرند صادر کننده هم دقیقاًروی گواهینامه همین باشد نه القابی مانند QTB (مخفف همین سه کلمه ) و غیره .تاریخ اعتباردهی شده ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درهمان لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو موجود میباشد. کنترل نماییدکه تاریخ روز نگذشته باشد.وب سایت رسمی مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( البته پس از حصول اطمینان از درست بودن آدرس اینترنتی وب سایت رسمی موسسه صادر کننده گواهینامه ایزو) راکنترل کرده ونام شرکت خودبه همراه کد انحصاری مندرج درداخل گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) )رارویت و کنترل نمایید.کنترل تاریخهای صدور گواهینامه ایزو و انقضاء اعتبار گواهینامه ایزو