گواهینامه ایزو بعنوان مدرک ایزو هم شناخته میشود متقاضیان اخذ ایزو میبایست ابتدا الزامات پیاده سازی استاندارد ایزو رارعایت فرمایند پس ا زتایید ممیز مرجع صدور گواهی نامه ایزو ، سپس مرجع صدور سرتیفیکیتی صادرمینماید جهت استاندارد پیاده سازی شده
استاندارد ایزو بیشماری توسط کمیته فنی تدوین همچنین منتشر گشته ک گواهی نامه ایزو توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو جهت استاندارد ایزو صادر میگردد
گواهینامه ایزو ، مهمترین استاندارد ایزو
استانداردهای بیشماری توسط سازمان ایزو تدوین گشته ک مهمترین این استانداردهامیتوان برشمرد ک درزیر نام استاندراد بهمراه آخرین ویرایش ک گواهینامه ایزو صادر میگردد نامبرده میشود :
ایزو۹۰۰۱ ISO9001:2015
ایزو۱۴۰۰۱ ISO14001:2012
اوهساس۱۸۰۰۱ OHSAS18001:2007
ایزو۴۵۰۰۱ ISO45001:2018
اچ اس ای HSE-MS
ایزو۱۰۰۰۱ISO10001:2012
ایزو۱۰۰۰۲ISO10002:2012
ایزو۱۰۰۰۳ISO10003:2012
ایزو۱۰۰۰۴ ISO10004:2012
ایزو۲۲۰۰۰ ISO22000:2007
ایزو۱۳۴۸۵ ISO13485:2012
ایزو۱۷۰۲۵ ISO17025:2012
ایزو۹۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت کیفیت مهمترین استاندارد سازمان ایزو میباشد ، چنانچه متقاضی خواهان هریک ا زاستاندارد سازمان ایزو باشد میبایست ابتدا الزامات ایزو۹۰۰۱ ر اپیاده سازی نماید سپس ایزو مورد نظر ر ااخذ نماید بنابراین ایزو۹۰۰۱ بعنوان استاندارد مرجع همچنین مادر شناخته شده میباشد .

اخذ گواهینامه ایزو امروزه متقاضیان بیشماری مخصوصا درایران دارد ، متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو خواه بااجبار خواه دلخواه بدنبال مراجع ارائه دهنده گواهی ایزو میباشند تابتوانند ب درخواست مورد نظر برسند ، شرکتها ، سازمانها ، موسسات حتی مدیران کسب وکار کوچک هم بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو هستند تابتوانند استاندراد ایزو مورد نظر رااخذ نمایند برخی بلحاظ تبلیغات بدنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند ، برخی بلحاظ بالابردن سطح کیفی همچنین کمی خدمات قابل ارائه ب مشتریان بدنبال مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو هستند برخی جهت شرکت د رمناقصات نیاز مبرم همچنین فوری ب اخذ گواهینامه ایزو میباشند .
گواهی نامه ایزو متقاضیان بیشماری درایران دارد ک بیشتر متقاضیان بدنبال اخذ گواهینامه ایزو سریع ، اخذ گواهینامه ایزو ارزان همچنین اخذ ایزو فوری میباشند بنابراین نام مرجع صادرکننده گواهینامه زیاد ملاک قرارنمیگیرد وتنها هزینه وزمان صدور گواهینامه ایزو برایشان حائز اهمیت میباشد

شرکت مهندسی رکا برترین مجموعه مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزودر شمال غرب کشور